Du är här:   Hem > Köpvillkor

Köpvillkor

Köpvillkor – Purchase conditions (English below)
Svenska:

Följande villkor gäller Wermland Tools ABs försäljning i denna webshop till konsument (nedan kallad Konsument).

1. Registrering
1.1 För att Wermland Tools AB skall kunna fullgöra sina förpliktelser, sker i samband med första beställningen:
a. Konsument registrerar sig i Wermland Tools ABs Konsumentregister genom att uppge namn, e-postadress och postadress;
b. Konsument lämnar därmed sitt samtycke till att Wermland Tools AB behandlar personuppgifterna genom att införa dem i sitt Konsumentregister.
1.2 Genom att acceptera dessa villkor ger Konsument sitt samtycke till användning av dennes personuppgifter, som självklart endast används för Wermland Tools ABs interna rutiner - aldrig i kontakter med tredje part. Konsument kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta Wermland Tools AB, varvid alla uppgifter om denne raderas.
1.3 I samband med varje beställning skall Konsument ta del av och godkänna dessa avtalsvillkor.
1.4 Wermland Tools ABs Konsumentregister är konfidentiellt. Wermland Tools AB förbinder sig att inte vidarebefordra uppgifter i registret till tredje part.

2. Pris
Det produktpris inkl moms som gäller, är det pris, som vid tidpunkten för beställningen finns angivet i Wermland Tools ABs prislista.

3. Betalningsvillkor
Betalning sker på något av de vis som vid varje beställningstillfälle anges.

4. Beställning
4.1 Beställning kan endast ske på Wermland Tools ABs webplats, om ej särskild överenskommelse gjorts med Wermland Tools AB innan beställningen.
4.2 Alla meddelanden mellan parterna förutsätts ske med e-post. Härutöver kan meddelanden ske på annat sätt för de i avsnitt 6.1 och 9 särskilt angivna situationerna.
4.3 Köpeavtal uppkommer först sedan Wermland Tools AB per epost bekräftat beställningen. Wermland Tools AB reserverar sig mot slutförsäljning av beställd produkt.
4.4 Konsument har rätt att innan leverans per epost avbeställa hela eller delar av sin beställning. Med leverans menas att Konsumenten erhållit någon del av sin beställning

5. Leverans
Vid transport från Wermland Tools AB till Konsument, är Wermland Tools AB ansvarigt om varan skadas eller kommer bort under transporten. Vid transport från Konsument till Wermland Tools AB är Konsument ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten.

6. Ångerrätt
6.1 Konsument har rätt att returnera leveranser. Konsument skall lämna Wermland Tools AB meddelande om detta inom fjorton (14) dagar från den dag Konsumenten tog emot varan. Returporto betalas av Konsumenten.
6.2 Meddelande om retur skall innehålla följande information: a) ordernummer, b) titel på de produkter som önskas returneras. Informationen behövs av administrativa skäl.
6.3 Returnerad produkt måste vara i obrutet, oanvänt och oskadat skick.
6.4 Om Konsument utnyttjar sin returrätt, skall Wermland Tools AB snarast och senast inom trettio (30) dagar betala tillbaka vad Konsument betalat till Wermland Tools AB. Tiden räknas från den dag Wermland Tools AB tog emot den returnerade varan.

7. Reklamation
7.1 Har annan produkt levererats än den Konsument beställt eller är produkten skadad, skall Konsument genast hos Wermland Tools AB göra en reklamation och därvid ange felet. Felaktig produkt skall fraktfritt returneras i enlighet med av Wermland Tools AB lämnade instruktioner. Med fraktfritt avses retur som är kostnadsfri för Konsument. Retur får inte ske mot postförskott och först efter det att reklamation gjorts.
7.2 Tvist huruvida varan är felaktig eller skadad må hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden.

8. Skada
Utöver vad som ovan nämnts och - för Konsument - utöver vad som föreskrivits i Konsumentköplagen, har Wermland Tools AB inget ansvar för fel och/eller förseningar och svarar inte för någon skada - vare sig direkt eller indirekt.

9. Övrigt
Efter av Konsument gjord beställning äger Wermland Tools AB inte rätt att ändra villkoren för denne.

**********************************

English

The following conditions apply to purchases from Wermland Tools AB over the internet to a customer (called Customer hereafter)

1. Registration
1.1 In order for Wermland Tools AB to be able to fulfill its duties, the Customer shall, in connection to the first order;
a. register into the database of Wermland Tools AB, by entering his/her name, e-mail address, and postal address.
b. give consent to Wermland Tools AB entering these data into its database.
1.2 By accepting these conditions, the Consumer gives his/her consent to the use of his/her data, only used internally - never to a third party. At any time, the Consumer may revoke this consent, by contacting Wermland Tools AB.
1.3 In connection to every order, these conditions must be accepted.
1.4 The Consumer must take good care for his/her user name and password, and may not give it to any other person, than one authorized to make purchases for the Customer.
1.5 Wermland Tools AB database of Consumers is confidential. Wermland Tools AB will not surrender any information from this database to any third party.

2. Prices
The price given by Wermland Tools AB, at the time of order, is the valid price.

3. Payment conditions
Payment is made in any of the given ways.

4. Orders
4.1 Orders can be made only on the web address of Wermland Tools AB, unless something else is agreed on prior to the order is placed.
4.2 All communication between Wermland Tools AB and the Customer is presumed to take place via e-mail. Other than that, only under section 6.1 and 9, no other means are utilized. The Customer is responsible to check his/her order via e-mail.
4.3 When Wermland Tools AB confirms the order via e-mail, there is a contract established. Wermland Tools AB reserves the right to be over-ordered on any products.
4.4 The Consumer has the right to cancel his/her order, partially or in whole, via e-mail before delivery. Delivery means that the Consumer has received part of or the whole order, or has been notified by the delivery-firm that the order is ready for pick-up.

5. Delivery
During shipment between Wermland Tools AB and the Consumer, Wermland Tools AB is responsible for the merchandise's safe delivery. During shipment between the Customer and Wermland Tools AB, the Customer is responsible for the merchandise's safe delivery.

6. Returns
6.1 The Consumer has the right to return the delivery. The Consumer must notify Wermland Tools AB about a return within fourteen (14) days from the day the Consumer received the merchandise. Return delivery charges are to be paid by the Consumer.
6.2 A notification of a return must contain these data: a) order number, b) name of the product/s to be returned. This information is needed for administrative reasons.
6.3 Returned merchandise must be unbroken, unused and undamaged.
6.4 If the Consumer uses his/her right to a return, Wermland Tools AB must return the money paid by the Customer, no later than thirty (30) days after Wermland Tools AB has received the return.

7. Complaints
If the Customer has received a different or damaged product, the Consumer must issue a complaint to Wermland Tools AB, and state the matter of concern. Erroneous product/s shall be exchanged free of charge, according to instructions given per instance by Wermland Tools AB. Returns shall not be delivered COD, and only after a complaint is issued.

8. Damage
Except for what is mentioned above, Wermland Tools AB has no responsibility for errors and/or delays, and is not responsible for any damage caused thereby, direct or indirect.

9. Other
After the Consumer has placed an order, Wermland Tools AB has no right to alter the conditions for him/her.

Nyheter
Affären är öppnad! Vi fyller nu på med produkter!

Ur kommande sortiment

Dörrstängare Vajervinsch Hävstångsvinsch Golvgångjärn, dörrstängare med stopp Hydraulisk dörrstängare Båtvärmare Balkhållare Många bra produkter från Brano!

Information:

Wermland Tools AB
Glashyttegatan 13
671 50 Arvika
Sverige

Telefon: +46-(0)72-589 8977

Organisationsnummer
556922-4552


©  Wermland Tools AB | Alla priser inklusive moms om inte annat anges | Frakt tillkommer

Powered by CMSimple| Login